Các nghiên cứu chuyên khảo về phần chung luật hình sự. Tập 4

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33800Các nghiên cứu chuyên khảo về phần chung luật hình sự. Tập 4

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33800