Công tác đào tạo người dùng tin tại Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội. Thực trạng và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33815Công tác đào tạo người dùng tin tại Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội. Thực trạng và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33815