Tìm hiểu công tác biên mục mô tả tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33821Tìm hiểu công tác biên mục mô tả tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33821