IVIDES - Master Theses : [65]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 65
 • V_L2_01886.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương (2009)

 • Trình bày lý thuyết về địa danh và vấn đề nghiên cứu địa danh ở Hà Nội. Nghiên cứu một số nét khái quát về không gian văn hóa Thăng Long – Hà Nội: Đặc trưng về địa lý, địa hình,dân cư, tộc người, phương ngữ, văn hóa. Tìm hiểu về Phương thức định danh và cấu tạo địa danh đường phố ở Hà Nội. Nghiên cứu về nguồn gốc và quá trình biến đổi địa danh đường phố Hà Nội. Qua đó phân tích nguyên nhân biến đổi, mất đi của địa danh đường phố dưới góc độ không gian và thời gian, Hán Việt hóa, kỵ húy, hiện thực và in ấn. Tìm hiểu một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa liên quan đến địa danh. Đồng thời góp phần hình dung diện mạo không gian văn hóa Thăng Long – Hà Nội qua địa danh đường phố

 • V_L2_01885.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Loan (2009)

 • Khảo sát, miêu tả một số hiện tượng văn hoá dân gian đặc trưng của làng Cảnh Dương. Phân tích, so sánh, tìm ra những nét chung và riêng trong từng hiện tượng văn hoá đồng thời có sự nhận xét, đánh giá những hiện tượng văn hoá đó theo sự diễn trình lịch sử. Từ sự phân tích, so sánh để rút ra những giá trị, đặc trưng của các hiện tượng văn hoá dân gian làng Cảnh Dương, góp phần vào quá trình bảo tồn, làm giàu và phát huy những giá trị các hiện tượng văn hoá đó

 • 02050000043_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Khổng, Quốc Khánh;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng, người hướng dẫn (2010)

 • 116 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Electronic Resources; Trình bày cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Nghiên cứu công tác quản lý của Nhà nước đối với đạo Tin lành tại Tây Nguyên. Đưa ra một số dự báo và giải pháp phòng chống âm mưu, hoạt động (...)

 • V_L2_01884_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Ngọc Diệp;  Advisor: Trương, Quang Hải, người hướng dẫn (2009)

 • 126 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về du lịch và phát triển du lịch bền vững. Tìm hiểu và đánh giá được tiềm năng du lịch của thị xã Sầm Sơn. Phân tích thực trạng phát triển du lịch tại Sầm Sơn: những thành quả đã đạt được và những mặt còn hạn chế trong giai (...); Electronic Resources

 • 020510000015_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc , người hướng dẫn (2012)

 • 102 p. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Luận văn nghiên cứu đô thị Quảng Yên nhằm tìm hiểu rõ hơn về nguồn gốc hình thành cũng như vai trò của Quảng Yên trong lịch sử; đánh giá vị trí, vai trò quan trọng của Quảng Yên trong phát triển kinh tế xã hội của vành đai kinh tế biển và tam giác kinh tế (...); Electronic Resources

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 65

IVIDES - Master Theses : [65]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 65
 • V_L2_01886.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương (2009)

 • Trình bày lý thuyết về địa danh và vấn đề nghiên cứu địa danh ở Hà Nội. Nghiên cứu một số nét khái quát về không gian văn hóa Thăng Long – Hà Nội: Đặc trưng về địa lý, địa hình,dân cư, tộc người, phương ngữ, văn hóa. Tìm hiểu về Phương thức định danh và cấu tạo địa danh đường phố ở Hà Nội. Nghiên cứu về nguồn gốc và quá trình biến đổi địa danh đường phố Hà Nội. Qua đó phân tích nguyên nhân biến đổi, mất đi của địa danh đường phố dưới góc độ không gian và thời gian, Hán Việt hóa, kỵ húy, hiện thực và in ấn. Tìm hiểu một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa liên quan đến địa danh. Đồng thời góp phần hình dung diện mạo không gian văn hóa Thăng Long – Hà Nội qua địa danh đường phố

 • V_L2_01885.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Loan (2009)

 • Khảo sát, miêu tả một số hiện tượng văn hoá dân gian đặc trưng của làng Cảnh Dương. Phân tích, so sánh, tìm ra những nét chung và riêng trong từng hiện tượng văn hoá đồng thời có sự nhận xét, đánh giá những hiện tượng văn hoá đó theo sự diễn trình lịch sử. Từ sự phân tích, so sánh để rút ra những giá trị, đặc trưng của các hiện tượng văn hoá dân gian làng Cảnh Dương, góp phần vào quá trình bảo tồn, làm giàu và phát huy những giá trị các hiện tượng văn hoá đó

 • 02050000043_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Khổng, Quốc Khánh;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng, người hướng dẫn (2010)

 • 116 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Electronic Resources; Trình bày cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Nghiên cứu công tác quản lý của Nhà nước đối với đạo Tin lành tại Tây Nguyên. Đưa ra một số dự báo và giải pháp phòng chống âm mưu, hoạt động (...)

 • V_L2_01884_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Ngọc Diệp;  Advisor: Trương, Quang Hải, người hướng dẫn (2009)

 • 126 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về du lịch và phát triển du lịch bền vững. Tìm hiểu và đánh giá được tiềm năng du lịch của thị xã Sầm Sơn. Phân tích thực trạng phát triển du lịch tại Sầm Sơn: những thành quả đã đạt được và những mặt còn hạn chế trong giai (...); Electronic Resources

 • 020510000015_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc , người hướng dẫn (2012)

 • 102 p. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Luận văn nghiên cứu đô thị Quảng Yên nhằm tìm hiểu rõ hơn về nguồn gốc hình thành cũng như vai trò của Quảng Yên trong lịch sử; đánh giá vị trí, vai trò quan trọng của Quảng Yên trong phát triển kinh tế xã hội của vành đai kinh tế biển và tam giác kinh tế (...); Electronic Resources

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 65