Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hoạt động của các thư viện thôn làng ngoại thành Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33829Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hoạt động của các thư viện thôn làng ngoại thành Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33829