Nghiên cứu quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện Học viện Ngân Hàng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33836Nghiên cứu quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện Học viện Ngân Hàng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33836