Tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin tại Trung tâm thông tin – thư viện Trường Đại học Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33847Tổ chức, quản lý và khai thác nguồn lực thông tin tại Trung tâm thông tin – thư viện Trường Đại học Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33847