Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động lập pháp, lập quy ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33888Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động lập pháp, lập quy ở Việt Nam hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33888