Nghiên cứu những nhân tố tác động tới mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Việt Nam : Luận án TS. Kinh doanh: 60 34 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34160Nghiên cứu những nhân tố tác động tới mối quan hệ giữa ý định và hành vi tiêu dùng xanh của người tiêu dùng Việt Nam : Luận án TS. Kinh doanh: 60 34 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34160