Giáo trình quản lý học kinh tế quốc dân. Tập 1

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34233Giáo trình quản lý học kinh tế quốc dân. Tập 1

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34233