Bài tập xác suất : dùng cho các trường đại học và cao đẳng. (Tái bản lần 11)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34241Bài tập xác suất : dùng cho các trường đại học và cao đẳng. (Tái bản lần 11)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34241