Tuyển tập bài tập cơ học lý thuyết. Tập 2

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34282Tuyển tập bài tập cơ học lý thuyết. Tập 2

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34282