Hoá học hữu cơ : Phần bài tập. Dùng cho sinh viên khoa Hoá các trường Đại học, Cao đẳng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34286Hoá học hữu cơ : Phần bài tập. Dùng cho sinh viên khoa Hoá các trường Đại học, Cao đẳng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34286