Giáo trình thông tin di động = Mobile communications

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34330Giáo trình thông tin di động = Mobile communications

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34330