Giáo trình luật hình sự Việt Nam. Tập 1

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34340Giáo trình luật hình sự Việt Nam. Tập 1

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34340