Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng: Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long. Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34353Đánh giá mức độ đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động của chương trình đào tạo bậc cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng: Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long. Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34353