Những yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học tập của sinh viên năm thứ nhất”. (Nghiên cứu trường hợp tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên) : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục : 60 14 01 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34501Những yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học tập của sinh viên năm thứ nhất”. (Nghiên cứu trường hợp tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên) : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục : 60 14 01 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34501