Nghiên cứu các biện pháp bảo vệ các giá trị Đa dạng sinh học của khu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34639Nghiên cứu các biện pháp bảo vệ các giá trị Đa dạng sinh học của khu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34639