Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại 3 phường (Bạch Đằng, Hồng Hải và Hồng Hà), thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34643Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại 3 phường (Bạch Đằng, Hồng Hải và Hồng Hà), thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34643