Đánh giá thực trạng, diễn biến môi trường nước vịnh Cửa Lục và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm : Luận văn Thạc sĩ. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34647Đánh giá thực trạng, diễn biến môi trường nước vịnh Cửa Lục và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm : Luận văn Thạc sĩ. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34647