Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa lên các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học của hồ Tây, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Môi trường và phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34652Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa lên các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học của hồ Tây, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Môi trường và phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34652