Logico-semantic Relationship in English and Vietnamese Clause Complexes = So sánh mối quan hệ logic-ngữ nghĩa trong tổ hợp cú tiếng Anh và tiếng Việt. Doctoral Dissertation of Linguistics: 62 22 15 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34700Logico-semantic Relationship in English and Vietnamese Clause Complexes = So sánh mối quan hệ logic-ngữ nghĩa trong tổ hợp cú tiếng Anh và tiếng Việt. Doctoral Dissertation of Linguistics: 62 22 15 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34700