Hệ thống cảng thị trên sông Đàng ngoài thế kỷ XVII-XVIII : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 54 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34722Hệ thống cảng thị trên sông Đàng ngoài thế kỷ XVII-XVIII : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 54 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34722