Tục ngữ người Việt với việc phản ánh tri thức dân gian : Luận án TS. Văn học: 62.22.36.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34726Tục ngữ người Việt với việc phản ánh tri thức dân gian : Luận án TS. Văn học: 62.22.36.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34726