Khảo sát và nghiên cứu truyền thuyết dân gian xứ Nghệ : Luận án TS. Văn học: 62 22 36 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34728Khảo sát và nghiên cứu truyền thuyết dân gian xứ Nghệ : Luận án TS. Văn học: 62 22 36 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34728