Hành động hỏi trong ngôn ngữ phỏng vấn truyền hình (trên các kênh của VTV, có so sánh với kênh TV5 của Pháp) : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 60 22 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34738Hành động hỏi trong ngôn ngữ phỏng vấn truyền hình (trên các kênh của VTV, có so sánh với kênh TV5 của Pháp) : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 60 22 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34738