Vai trò của ý thức pháp luật trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34753Vai trò của ý thức pháp luật trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34753