Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo thực hiện dồn điền đổi thửa từ năm 1996 đến năm 2013: Luận án TS. Lịch sử: 62 22 56 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34767Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo thực hiện dồn điền đổi thửa từ năm 1996 đến năm 2013: Luận án TS. Lịch sử: 62 22 56 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34767