Quan niệm văn học là vũ khí cách mạng và ảnh hưởng của nó đối với thơ 1945 - 1985 : Luận án TS. Văn học: 62 22 34 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34784Quan niệm văn học là vũ khí cách mạng và ảnh hưởng của nó đối với thơ 1945 - 1985 : Luận án TS. Văn học: 62 22 34 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34784