Cú phân từ định ngữ, trạng ngữ tiếng Anh và các kết cấu tương đương trong tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học : 62.22.01.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34823Cú phân từ định ngữ, trạng ngữ tiếng Anh và các kết cấu tương đương trong tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học : 62.22.01.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34823