Dạng bị động trong tiếng Pháp và những phương thức biểu đạt tương đương trong tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 60 22 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34837Dạng bị động trong tiếng Pháp và những phương thức biểu đạt tương đương trong tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 60 22 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34837