Lý luận về thể loại tiểu thuyết trong nghiên cứu, phê bình văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX : Luận án TS. Lý thuyết và lịch sử văn học : 5.04.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34841Lý luận về thể loại tiểu thuyết trong nghiên cứu, phê bình văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX : Luận án TS. Lý thuyết và lịch sử văn học : 5.04.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34841