Nghiên cứu phương tiện nhấn mạnh trong tiếng Anh có liên hệ với tiếng Việt : Qua trật tự cú pháp. Luận án TS. Ngôn ngữ học: 5 04 08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34845Nghiên cứu phương tiện nhấn mạnh trong tiếng Anh có liên hệ với tiếng Việt : Qua trật tự cú pháp. Luận án TS. Ngôn ngữ học: 5 04 08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34845