Khảo sát hệ thuật ngữ tin học - viễn thông tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học : 5.04.08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34850Khảo sát hệ thuật ngữ tin học - viễn thông tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học : 5.04.08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34850