Tục ngữ Nhật Bản về văn hoá ứng xử : Có so sánh với tục ngữ Việt Nam: Luận án TS. Văn học: 5 04 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34855Tục ngữ Nhật Bản về văn hoá ứng xử : Có so sánh với tục ngữ Việt Nam: Luận án TS. Văn học: 5 04 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34855