Quá trình phát triển quan hệ Việt Nam - Thái Lan : 1976 - 2000 Luận án TS Lịch sử cận đại và hiện đại : 5.03.04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34859Quá trình phát triển quan hệ Việt Nam - Thái Lan : 1976 - 2000 Luận án TS Lịch sử cận đại và hiện đại : 5.03.04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34859