Sự chuyển đổi thi pháp từ ca dao cổ truyền đến ca dao hiện đại : trên tư liệu ca dao trữ tình người Việt Luận án TS. Văn học: 62 22 36 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34868Sự chuyển đổi thi pháp từ ca dao cổ truyền đến ca dao hiện đại : trên tư liệu ca dao trữ tình người Việt Luận án TS. Văn học: 62 22 36 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34868