Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ Minh Tâm, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thọ
dc.date.accessioned2017-05-17T04:57:10Z-
dc.date.available2017-05-17T04:57:10Z-
dc.date.issued2002
dc.identifier.degreecodeV_L2_00369
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34894-
dc.description.abstract78 tr. + Tóm tắt + đĩa mềm
dc.description.abstractTrên quan điểm mácxit, luận văn làm rõ sự tác động của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến đạo đức gia đình truyền thống Việt Nam. Đề xuất một số định hướng nhằm xây dựng nền đạo đức gia đình mới phù hợp với sự phát triển của gia đình Vi (...)
dc.description.abstractLuận văn ThS Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử 501.02 Đại học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà nội
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherKhoa Triết học
dc.relation.replacesLuận án Ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử (Full)
dc.subjectChủ nghĩa duy vật biện chứng
dc.subjectChủ nghĩa duy vật lịch sử
dc.subjectKinh tế thị trường
dc.subjectĐạo đức gia đình truyền thống
dc.titleSự tác động của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến đạo đức gia đình truyền thống ở Việt Nam : Luận văn ThS Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử 501.02
dc.typeThesis
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_00369_Noi_dung.pdf
  • Size : 588,94 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ Minh Tâm, Người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thọ
  dc.date.accessioned2017-05-17T04:57:10Z-
  dc.date.available2017-05-17T04:57:10Z-
  dc.date.issued2002
  dc.identifier.degreecodeV_L2_00369
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34894-
  dc.description.abstract78 tr. + Tóm tắt + đĩa mềm
  dc.description.abstractTrên quan điểm mácxit, luận văn làm rõ sự tác động của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến đạo đức gia đình truyền thống Việt Nam. Đề xuất một số định hướng nhằm xây dựng nền đạo đức gia đình mới phù hợp với sự phát triển của gia đình Vi (...)
  dc.description.abstractLuận văn ThS Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử 501.02 Đại học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà nội
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherKhoa Triết học
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử (Full)
  dc.subjectChủ nghĩa duy vật biện chứng
  dc.subjectChủ nghĩa duy vật lịch sử
  dc.subjectKinh tế thị trường
  dc.subjectĐạo đức gia đình truyền thống
  dc.titleSự tác động của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến đạo đức gia đình truyền thống ở Việt Nam : Luận văn ThS Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử 501.02
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_00369_Noi_dung.pdf
  • Size : 588,94 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :