Tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng : Luận án TS.Văn học Việt Nam: 5.04.33

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34907Tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng : Luận án TS.Văn học Việt Nam: 5.04.33

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34907