Chuyện nôm bình dân của người Việt-Lịch sử hình thành và bản chất thể loại : Luận án PTS. Văn học: 5 04 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34939Chuyện nôm bình dân của người Việt-Lịch sử hình thành và bản chất thể loại : Luận án PTS. Văn học: 5 04 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34939