Phông lưu trữ UBHC Tp.Hà nội 1954-1975, nguồn sử liệu chữ viết nghiên cứu lịch sử Thủ đô : Luận án PTS. Lịch sử: 62 22 54 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34952Phông lưu trữ UBHC Tp.Hà nội 1954-1975, nguồn sử liệu chữ viết nghiên cứu lịch sử Thủ đô : Luận án PTS. Lịch sử: 62 22 54 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34952