Tư duy chính trị về quyền con người (Nhìn từ góc độ triết học : Luận án PTS. Triết học: 62 22 80 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34955Tư duy chính trị về quyền con người (Nhìn từ góc độ triết học : Luận án PTS. Triết học: 62 22 80 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34955