Phát ngôn như là đơn vị giao tiếp trong tiếng Việt hiện đại : Luận án PTS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34969Phát ngôn như là đơn vị giao tiếp trong tiếng Việt hiện đại : Luận án PTS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34969