Thạch Sanh và kiểu truyện dũng sĩ trong truyện cổ Việt nam và Đông Nam A : Luận án PTS. Văn học: 62 22 36 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34971Thạch Sanh và kiểu truyện dũng sĩ trong truyện cổ Việt nam và Đông Nam A : Luận án PTS. Văn học: 62 22 36 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34971