Ngôn ngữ với việc phản ánh các yếu tố văn hoá và nhân sinh quan (Thông qua tục ngữ Việt-Anh) : Luận án PTS. Ngôn ngữ học : 60 22 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34977Ngôn ngữ với việc phản ánh các yếu tố văn hoá và nhân sinh quan (Thông qua tục ngữ Việt-Anh) : Luận án PTS. Ngôn ngữ học : 60 22 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34977