Quá trình hình thành và phát triển của căn cứ địa Việt bắc (Trong cuộc vận động cách mạng tháng 8/1945) : Luận án PTS. Lịch sử Việt Nam: 5 03 15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34995Quá trình hình thành và phát triển của căn cứ địa Việt bắc (Trong cuộc vận động cách mạng tháng 8/1945) : Luận án PTS. Lịch sử Việt Nam: 5 03 15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34995