Nghiên cứu đối chiếu trật tự từ Anh - Việt trên một số cấu trúc cú pháp cơ bản : Luận án PTS. Ngôn ngữ học: 60 22 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34997Nghiên cứu đối chiếu trật tự từ Anh - Việt trên một số cấu trúc cú pháp cơ bản : Luận án PTS. Ngôn ngữ học: 60 22 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34997