Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Ngọc Tú
dc.date.accessioned2017-05-17T05:12:14Z-
dc.date.available2017-05-17T05:12:14Z-
dc.date.issued1996
dc.identifier.degreecodeV_L2_00011
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34997-
dc.description.abstractTrên cơ sở lý luận liên quan đến đề tài các định hướng phân tích và đối chiếu, luận án đối chiếu trật tự từ trong cấu trúc danh ngữ, động ngữ, tính ngữ và trong một số cấu trúc mệnh đề thường gặp, từ đó đưa ra một số nhận xét tổng quát về lý luận và thực t (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận án PTS. Lý luân Ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996
dc.description.abstract196 tr.
dc.publisherĐHKHXH&NV
dc.relation.replacesLuận án Ngành Lý luận Ngôn ngữ (Full)
dc.subjectCú pháp
dc.subjectNghiên cứu ngôn ngữ
dc.subjectTiếng Anh
dc.subjectTiếng Việt
dc.subjectTrật tự từ
dc.titleNghiên cứu đối chiếu trật tự từ Anh - Việt trên một số cấu trúc cú pháp cơ bản : Luận án PTS. Ngôn ngữ học: 60 22 01 01
dc.typeThesis
Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L2_00011_Noi_dung.pdf
  • Size : 83,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorVũ, Ngọc Tú
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:12:14Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:12:14Z-
  dc.date.issued1996
  dc.identifier.degreecodeV_L2_00011
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34997-
  dc.description.abstractTrên cơ sở lý luận liên quan đến đề tài các định hướng phân tích và đối chiếu, luận án đối chiếu trật tự từ trong cấu trúc danh ngữ, động ngữ, tính ngữ và trong một số cấu trúc mệnh đề thường gặp, từ đó đưa ra một số nhận xét tổng quát về lý luận và thực t (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận án PTS. Lý luân Ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996
  dc.description.abstract196 tr.
  dc.publisherĐHKHXH&NV
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Lý luận Ngôn ngữ (Full)
  dc.subjectCú pháp
  dc.subjectNghiên cứu ngôn ngữ
  dc.subjectTiếng Anh
  dc.subjectTiếng Việt
  dc.subjectTrật tự từ
  dc.titleNghiên cứu đối chiếu trật tự từ Anh - Việt trên một số cấu trúc cú pháp cơ bản : Luận án PTS. Ngôn ngữ học: 60 22 01 01
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:USSH - Dissertations


 • V_L2_00011_Noi_dung.pdf
  • Size : 83,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :