Nghiên cứu so sánh một số típ truyện cổ tích Việt Nam và Hàn Quốc : Tiến sĩ Văn học : 62 22 36 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35001Nghiên cứu so sánh một số típ truyện cổ tích Việt Nam và Hàn Quốc : Tiến sĩ Văn học : 62 22 36 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35001