Vai trò của văn học dân gian trong sáng tác của một số nhà văn hiện đại : dấu ấn của truyện cổ dân gian trong một số tác giả, tác phẩm tự sự Việt Nam sau 1945 : Luận án TS. Văn học: 62 22 36 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35006Vai trò của văn học dân gian trong sáng tác của một số nhà văn hiện đại : dấu ấn của truyện cổ dân gian trong một số tác giả, tác phẩm tự sự Việt Nam sau 1945 : Luận án TS. Văn học: 62 22 36 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35006